Nasza specjalność

CGG

Ewelina i Tomasz Skrzypczyńscy – eliminujemy ryzyka budowlane,

zapraszają do współpracy.

Nasza wielozakresowa, profesjonalna działalność, realizowana jest z szacunkiem do majestatu prawa i zgodnie z wymogami prawa, określonymi między innymi w ustawach, rozporządzeniach, normach i instrukcjach etc.

Zawsze poszukujemy satysfakcjonujących rozwiązań.

Specjalizujemy się w poniższych dziedzinach:

GEOTECHNIKA

Jest dziedziną, która zajmuje się badaniami ośrodka gruntowego (gruntów lub skał) w celu wykorzystania podłoża pod budowę wszelkiego rodzaju obiektów.

Zgodnie z polskim prawem wykonywanie badań geotechnicznych pod każdą nowoprojektowaną inwestycję jest obowiązkowe a regulacje z tym związane przedstawione są w następujących ustawach i rozporządzeniach:

– ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Szanując Państwa czas, dla zainteresowanych, poniżej przedstawiamy krótki skrypt, który z pewnością pomoże zapoznać się i zrozumieć najważniejsze regulacje , bez potrzeby drobiazgowego wczytywania się w artykuły prawne i często trudne doz rozumienia opisy.

Wszystkie obiekty budowlane są objęte obowiązkowym rozpoznaniem warunków panujących w podłożu.

Podstawowe narzędzie stanowią wiercenia badawcze, które pozwalają „zajrzeć” pod ziemię na głębokość kilku a nawet kilkudziesięciu metrów i bliżej przyjrzeć się gruntom, a przede wszystkim ocenić ich zróżnicowanie.

Mogą to być np. osady lodowcowe w postaci glin, piaski lub żwiry naniesione przez rzeki lub torfy pozostałe po dawnych wyschniętych zbiornikach wodnych.

Na podstawie tych badań ocenia się czy dany teren stanowi korzystne lub niekorzystne podłoże pod przyszłą budowę.

W tej kwestii prawo wprowadza podział na trzy grupy warunków:

– proste warunki gruntowe

– złożone warunki gruntowe

– skomplikowane warunki gruntowe

Grupa warunków gruntowych określa zakres i rodzaj badań geotechnicznych, które należy wykonać. W praktyce wygląda to tak:

 1. W wierceniu rozpoznane zostają warstwy glin, które stanowią nośne podłoże, w związku z tym zakres badań geotechnicznych zostaje zminimalizowany – mamy proste warunki gruntowe.

tu nasze zdjęcie „karta-glina” lub zamiast tego( i zdjęcia do pkt.2) wstawić jedno zdjęcie fotolia 94847450 profil glebowy

 1. Wierceniami natrafiono na warstwę torfu, na którym nie można budować obiektu, w związku z tym projektuje się dodatkowe odwierty, tak aby dokładnie określić na jakiej głębokości zaczyna się grunt nośny.

Dodatkowo wykonuje się pomiary głębokości wody gruntowej i szereg innych analiz, których wyniki dokładnie określają parametry podłoża. W tym przypadku zwiększa się zakres badań – mamy złożone lub skomplikowane warunki gruntowe.

tu nasze zdjęcie – „karta torf”

Zebrane wyniki badań opracowuje się w formie dokumentacji, które dzielimy na:

 • Opinię geotechniczną
 • Dokumentację badań podłoża gruntowego
 • Projekt geotechniczny

Wybór rodzaju opracowania zależy od tego, co będziemy budować.

Tutaj z pomocna jest kolejna klasyfikacja z wymienionego rozporządzenia, która dzieli wszystkie obiekty na trzy tzw. kategorie geotechniczne:

I kategoria geotechniczna odnośnik

(po kliknięciu na odnośnik osobny tekst w chmurze – teksty, jakie muszą się tu znaleźć znajdują się na samym dole)można/nie trzeba wstawić fotolia 52374577

II kategoria geotechniczna odnośnik

jak powyżej, ewentualnie fotolia 40855852

III kategoria geotechniczna odnośnik

j.w. fotolia 83184773 lub 81181788

Kiedy mamy już określony rodzaj warunków gruntowych i kategorię geotechniczną wystarczy posłużyć się poniższą tabelą aby sprawdzić, jakie dokumentacje będą niezbędne do uzyskania zgody na budowę.

  Kategoria geotechniczna
I II III
Warunki gruntowe proste Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Projekt geotechniczny
Opinia geotechniczna
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Projekt geotechniczny
Dokumentacja geologiczno-inżynierska*
złożone opinia geotechniczna
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Opinia geotechniczna
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Projekt geotechniczny
Dokumentacja geologiczno-inżynierska*
skomplikowane Opinia geotechniczna
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Projekt geotechniczny

Dokumentacja geologiczno-inżynierska*

(zamiast pełnych opisów w tabeli, lepiej zastosować znaki/symbole z legendą poniżej)

W powyższej tabeli pojawia się dodatkowe opracowanie nazwane Dokumentacją geologiczną – inżynierską, którą wykonuje się w przypadku złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych w II kategorii geotechnicznej i dla wszystkich obiektów III kategorii geotechnicznej.

Wymogi dotyczące tej dokumentacji reguluje ustawa Prawo geologiczne z dnia 7 lipca 1994 r, o której więcej informacji znajdziecie tutaj.

Informacje uzupełniające do kategorii geotechnicznych, spisanych jak wyżej

1/Pierwsza kategoria geotechniczna

Obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

 • lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane, w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

2/ Druga kategoria geotechniczna

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w  prostych i  złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

3) Trzecia kategoria geotechniczna:

Obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych:

 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w  przepisach nowe niesprawdzone w  krajowej praktyce rozwiązania techniczne;

 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej;

 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie;

 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności;

 • obiekty infrastruktury krytycznej;

 • obiekty zabytkowe i monumentalne.

NADZORY GEOTECHNICZNE PODCZAS BUDOWY (badania kontrolne, odbiorowe)

Badania prowadzone w tym zakresie wykonuje się na potrzeby kontroli warunków gruntowych podczas budowy inwestycji.

Najczęstszy powód wykonywania badań kontrolnych to porównanie parametrów podłoża z parametrami przedstawionymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologicznej.

Nadzór pozwala wykryć ewentualne odstępstwa od podanych przez projektanta wymagań i skorygować je. Mogą to być np. wymiany gruntu, konieczność jego dogęszczenia lub dodatkowego wzmocnienia.

Badania takie wykonuje się także dla nasypów drogowych, zasypek wykopów podbudów dróg.

W zakresie nadzorów wykonuje się je stosunkowo szybko, a ich wyniki często analizowane są na budowie i konsultowane z kierownictwem budowy i nadzorem budowlanym.

Dzięki temu roboty budowlane przebiegają sprawnie a ryzyko związane z ewentualnymi awariami lub uszkodzeniami obiektu jest zminimalizowane.

Szczegółowy zakres usług wykonywanych ramach nadzoru geotechnicznego znajdą Państwo tutaj.

GEOLOGIA

Jest dziedziną naukową zajmującą się badaniami ziemi w kontekście jej budowy, historii i procesów kształtujących jej wnętrze i powierzchnię.

Jednym z działów geologii jest Geologia inżynierska, która stanowi dziedzinę tożsamą z geotechniką. Rozbieżności pomiędzy nimi, istotne w aspekcie przyszłych inwestycji stanowią jedynie regulacje prawne.

Badania geotechniczne objęte są przez prawo budowlane, natomiast wszystkie opracowania geologiczne regulowane są przez ustawę Prawo geologiczne. Prawo to wymaga aby dokumentacje opracowywane były przez geologów posiadających odpowiednie uprawnienia.

W celu sprostania wymaganiom rynku dysponujemy uprawnieniami kilku kategorii geologicznych, z którymi można zapoznać się tutaj.

W przypadku niektórych inwestycji zachodzi konieczności opracowania dokumentacji geotechnicznych jak i geologicznych. Jeśli chcesz w prosty sposób dowiedzieć się jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zapraszamy do zapoznania się z tabelą.

HYDROGEOLOGIA

Dział geologii, który zajmuje się badaniami wód podziemnych. Poza prawem geologicznym podlega również pod ustawę prawo wodne.

W tym zakresie wykonuje się badania, na podstawie których projektowane są m.in.: studnie, piezometry, ujęcia wód podziemnych, tamy, zapory wodne, zbiorniki retencyjne, nabrzeża, porty itp. Ponadto są to również opracowania służące regulacji gospodarki wodnej dla różnego rodzaju inwestycji, takie jak np. operaty wodnoprawne i dokumentacje hydrogeologiczne.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W dobie coraz szybszej urbanizacji i rozrastania się miast ochrona środowiska obejmuje szereg niezmiernie ważnych regulacji.

Każdy z nas powinien być świadomy ogromnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą działalność człowieka. Ośrodki przemysłowe, wysypiska śmieci, kopalnie, rafinerie – to tylko kilka przykładów działalności które wywierają duży wpływ na nasze środowisko . W związku z tym, Polskie prawo ochrony środowiska stawia surowe wymogi dotyczące wszelkich nawet najmniejszych inwestycji, które oddziałują na środowisko, tak aby oddziaływania te zmniejszyć do minimum.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy szeroki zakres usług

– wykrywanie zanieczyszczeń i sporządzania dokumentacji , raportów początkowych, ocen stanu środowiska, raportów o stanie środowiska i specjalistycznych analiz.

PROJEKTOWANIE

W tym zakresie specjalizujemy się w projektach związanych z podłożem gruntowym i fundamentowaniem.

Realizujemy zadania z zakresu m.in. posadawiania fundamentów, wzmocnień podłoża gruntowego, wzmocnień fundamentów , projektów wymian, odwodnieni wykopów, stateczności skarp.

Oferujemy profesjonalną analizę i optymalizację projektów w każdym zakresie.

GWARANTUJEMY ZADOWOLENIE .

Pozostajemy do partnerskiego kontaktu

Firma

CGG

Ewelina i Tomasz Skrzypczyńscy – ELIMUNUJEMY RYZYKO BUDOWLANE.