Badania laboratoryjne gruntów


W naszej firmie przeprowadzamy szeroki zakres badań geologicznych, mających na celu między innymi określić parametry gruntu w kontekście realizacji projektowanych  inwestycji. Oprócz badań terenowych, w naszej firmie przeprowadzamy również badania laboratoryjne gruntów.

Badania laboratoryjne gruntów obejmują głównie:

  • określenie wilgotności gruntu
  • analizy sitowe gruntów
  • określenie gęstości objętościowej
  • oznaczenie granic konsystencji (skurczalności, plastyczności i płynności)
  • określenie procentowej zawartości substancji organiczne
  • oznaczenie zawartości węglanów
  • określenie ściśliwości gruntu

Dla realizacji obejmujących podpiwniczenia, wykonujemy również badanie agresywności wód w stosunku do betonu . W trakcie prowadzonych przez nas prac wiertniczych, pobrana zostaje próba wody, która następnie analizowana jest w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą PN=EN 206-1:2003.

Przed lub w trakcie budowy mi.in  wielkopowierzchniowych obiektów powierzchniowych wykonujemy badanie agresywności wody w stosunku do betonu i stali.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wody, określona zostaje:

  • klasa ekspozycji XA1 – środowisko chemiczne mało agresywne
  • klasa ekspozycji XA2 – środowisko chemiczne średnio agresywne
  • klasa ekspozycji XA3 – środowisko chemiczne silnie agresywne

Dlaczego należy wykonywać badania laboratoryjne gruntów?

Są one niezbędne, aby móc określić, czy dany obszar nadaje się do zagospodarowania poprzez konkretną inwestycję. Z drugiej strony pozwalają na prognozowanie zachowania gruntu zarówno w warunkach naturalnych, jak i po wzniesieniu projektowanego budynku czy drogi.

Nasza firma wykonuje wszystkie niezbędne badania w krótkim czasie i z zachowaniem najwyższej dokładności pomiarów.