Geotechnika


Jest dziedziną, która zajmuje się badaniami ośrodka gruntowego (gruntów lub skał) w celu wykorzystania podłoża pod budowę wszelkiego rodzaju obiektów.

Zgodnie z polskim prawem wykonywanie badań geotechnicznych pod każdą nowoprojektowaną inwestycję jest obowiązkowe a regulacje z tym związane przedstawione są w następujących ustawach i rozporządzeniach:

– ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Szanując Państwa czas, dla zainteresowanych, poniżej przedstawiamy krótki skrypt, który z pewnością pomoże zapoznać się i zrozumieć najważniejsze regulacje , bez potrzeby drobiazgowego wczytywania się w artykuły prawne i często trudne doz rozumienia opisy.

Wszystkie obiekty budowlane są objęte obowiązkowym rozpoznaniem warunków panujących w podłożu.

Podstawowe narzędzie stanowią wiercenia badawcze, które pozwalają „zajrzeć” pod ziemię na głębokość kilku a nawet kilkudziesięciu metrów i bliżej przyjrzeć się gruntom, a przede wszystkim ocenić ich zróżnicowanie.

Mogą to być np. osady lodowcowe w postaci glin, piaski lub żwiry naniesione przez rzeki lub torfy pozostałe po dawnych wyschniętych zbiornikach wodnych.

Na podstawie tych badań ocenia się czy dany teren stanowi korzystne lub niekorzystne podłoże pod przyszłą budowę.

W tej kwestii prawo wprowadza podział na trzy grupy warunków:

– proste warunki gruntowe

– złożone warunki gruntowe

– skomplikowane warunki gruntowe

Grupa warunków gruntowych określa zakres i rodzaj badań geotechnicznych, które należy wykonać. W praktyce wygląda to tak:

  1. W wierceniu rozpoznane zostają warstwy glin, które stanowią nośne podłoże, w związku z tym zakres badań geotechnicznych zostaje zminimalizowany – mamy proste warunki gruntowe.
  1. Wierceniami natrafiono na warstwę torfu, na którym nie można budować obiektu, w związku z tym projektuje się dodatkowe odwierty, tak aby dokładnie określić na jakiej głębokości zaczyna się grunt nośny.

W wierceniu rozpoznano warstwy gliny, które stanowią nośne podłoże – mamy proste warunki gruntowe.

W wierceniu rozpoznano torf, na którym nie można budować obiektu – mamy złożone warunki gruntowe.  Aby dokładnie określić na jakiej głębokości zaczyna się grunt nośny, projektuje się dodatkowe odwierty.

Dodatkowo wykonuje się pomiary głębokości wody gruntowej i szereg innych analiz, których wyniki dokładnie określają parametry podłoża. W tym przypadku zwiększa się zakres badań – mamy złożone lub skomplikowane warunki gruntowe.

Zebrane wyniki badań opracowuje się w formie dokumentacji, które dzielimy na:

– Opinię geotechniczną
– Dokumentację badań podłoża gruntowego
– Projekt geotechniczny

Wybór rodzaju opracowania zależy od tego, co będziemy budować.

Tutaj z pomocna jest kolejna klasyfikacja z wymienionego rozporządzenia, która dzieli wszystkie obiekty na trzy tzw. kategorie geotechniczne:

gg

I. Kategoria geotechniczna czytaj

II. Kategoria geotechniczna czytaj

III. Kategoria geotechniczna czytaj

Haus neu
fff
Kiedy mamy już określony rodzaj warunków gruntowych i kategorię geotechniczną wystarczy posłużyć się poniższą tabelą aby sprawdzić, jakie dokumentacje będą niezbędne do uzyskania zgody na budowę.

tabela
* – w powyższej tabeli pojawia się dodatkowe opracowanie nazwane Dokumentacją geologiczną – inżynierską, którą wykonuje się w przypadku złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych w II kategorii geotechnicznej i dla wszystkich obiektów III kategorii geotechnicznej.

NADZORY GEOTECHNICZNE PODCZAS BUDOWY (badania kontrolne, odbiorowe)

Badania prowadzone w tym zakresie wykonuje się na potrzeby kontroli warunków gruntowych podczas budowy inwestycji.

Najczęstszy powód wykonywania badań kontrolnych to porównanie parametrów podłoża z parametrami przedstawionymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologicznej.

Nadzór pozwala wykryć ewentualne odstępstwa od podanych przez projektanta wymagań i skorygować je. Mogą to być np. wymiany gruntu, konieczność jego dogęszczenia lub dodatkowego wzmocnienia.

Badania takie wykonuje się także dla nasypów drogowych, zasypek wykopów podbudów dróg.

W zakresie nadzorów wykonuje się je stosunkowo szybko, a ich wyniki często analizowane są na budowie i konsultowane z kierownictwem budowy i nadzorem budowlanym.

Dzięki temu roboty budowlane przebiegają sprawnie a ryzyko związane z ewentualnymi awariami lub uszkodzeniami obiektu jest zminimalizowane.

Szczegółowy zakres usług wykonywanych ramach nadzoru geotechnicznego znajdą Państwo tutaj.

badania geotechniczne w Warszawie
badanie geologiczne w Ostrołęce
badania gruntu - Nowy Dwór Mazowiecki